Chlor šok k dezinfekci bazénu 1,2 kg

Kód: 9520
399 Kč
Skladem (1 ks)
Můžeme doručit do:
18.7.2024

Detailní informace

Vlastní prodejna
Odběrné místo
prodejna - K myslivně 5, Ostrava, 70800

Detailní popis produktu

Granulát s obsahem 70 % aktivního chloru k rychlé dezinfekci s možností koupání již po krátké době po aplikaci. Před aplikací přípravku zkontrolujte pH vody příslušným testerem, nastavte hodnotu pH na 6,8-7,6 pomocí přípravků pH MINUS nebo pH PLUS. Dávkujte 90 g přípravku CHLOR ŠOK na 10 m³ vody v bazénu, podle míry znečištění je možné tuto dávku snížit nebo zvýšit. Přípravek se pomalu nasype do skimmeru při zapnuté cirkulaci vody tak, aby byl granulát plynule vtahován do cirkulačního systému. Odměřenou dávku je možné také předem rozpustit ve vodě v plastové nádobě a vzniklou suspenzi pak pomalu vlít do  bazénu.

V průběhu šokové úpravy vody není vhodné používat bazén ke koupání z důvodu vysoké koncentrace chloru, to je možné obnovit až po jejím poklesu na max. 0,5 mg/l. Po vyčištění vody je možné opět nasadit přípravky pro úpravu vody CHLOR TABLETY, KOMBI TABLETY nebo MULTI TABLETY 5v1.

Upozornění:

Řiďte se návodem na použití. Přípravek nepoužívejte při přecitlivělosti na aktivní složku přípravku. Přípravek nesmí přijít do přímého kontaktu s fólií, umělou hmotou nebo nátěrem bazénu, může tyto materiály odbarvovat a způsobovat bílé skvrny. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech.

PROBAZEN je kvalitní bazénová chemie od ryze českého výrobce. Každý majitel bazénu může vybírat mezi osvědčenými přípravky na bázi aktivního chlóru nebo bezchlorovými přípravky s aktivním kyslíkem. Pohodlná údržba vody v bazénu je  dosažitelná také díky kombinovaným přípravkům. Pro konkrétní řešení problémů s  vodou jsou určeny přípravky pro regulaci pH vody, odstraňování řas nebo zákalu.

Upozornění: „Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o  přípravku!"

Bezpečnostní upozornění

GHS03 - oxidační látky GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS07 - dráždivé látky GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Výrobek obsahuje chlornan vápenatý, indexové číslo: 017-012-00-7.

EUH031

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

EUH206

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

H272

Může zesílit požár; oxidant.

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H400

Vysoce toxický pro vodní organismy.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P405

Skladujte uzamčené.

Doplňkové parametry

Kategorie: Dům a dílna
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: