Čistič gelový do bazénu 1l

Kód: 9566
289 Kč
Skladem (4 ks)
Můžeme doručit do:
29.5.2024

Detailní informace

Vlastní prodejna
Odběrné místo
prodejna - K myslivně 5, Ostrava, 70800

Detailní popis produktu

Čistič bazénových fólií, obkladů a betonu..Alkalický gelový čistič je určen pro čištění všech druhů bazénových folií, materiálů stěn a dna bazénu před uvedením do provozu i při jeho provozu. Podle míry znečištění se přípravek používá buď naředěný vodou v poměru 1:3 až 1:30, nebo ho lze použít koncentrovaný, což umožňuje jeho gelová konzistence.  

  • UPOZORNĚNÍ:Řiďte se návodem na použití. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Během odstraňování mastné linky okolo hladiny je vhodné provoz bazénu přerušit.
  • NEBEZPEČÍ:Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí.PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Skladujte uzamčené.Přípravek obsahuje: hydroxid draselný, označení ES 215-181-3
  • PRVNÍ POMOC:PŘI POŽITÍ: Postiženému dejte vypít 2-5 dl vody, nevyvolávejte zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody po dobu min. 15 minut.PŘI POTŘÍSNĚNÍ KŮŽE A ODĚVU: Odstraňte zasažený oděv, kůži oplachujte velkým množstvím vody a mýdlem.PŘI NADÝCHÁNÍ: okamžitě přerušte expozici a postiženého dopravte na čerstvý vzduch.Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí nebo požití vždy vyhledat lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí etiketu.
  • NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO: Toxikologické informační středisko 224 919 293.Nepotřebné zbytky přípravku odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu. Prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunální odpad.

Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.

Doplňkové parametry

Kategorie: Dům a dílna
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: