KOMBI tablety MAXI 1 kg

Kód: 1167
399 Kč
Skladem (8 ks)
Můžeme doručit do:
25.6.2024

Detailní informace

Vlastní prodejna
Odběrné místo
prodejna - K myslivně 5, Ostrava, 70800

Detailní popis produktu

Tablety s obsahem 80 % aktivního chloru, zajišťující desinfekci, vyvločkování nečistot při zakalení vody a likvidaci řas.

Použití:

Před aplikací přípravku zkontrolujte pH vody příslušným testerem, nastavte hodnotu pH na 6,8-7,6 pomocí přípravků pH MINUS nebo pH PLUS. V případě tvrdé vody se stabilizuje její tvrdost přídavkem STABILIZÁTOR TVRDOSTI. Poté se provede prvotní chlorace přípravkem CHLOR START, vše dle návodů uvedených na těchto přípravcích. Pak se vloží do plováku nebo zásobníku tablet 1 ks KOMBI TABLETY MAXI na 20-30 m³ vody v bazénu.  Toto množství by mělo stačit na udržení potřebné koncentrace 0,3-0,5 mg/l aktivního chloru ve vodě na 5 až 10 dnů v závislosti na faktorech, které ovlivňují množství aktivního chloru ve vodě, jako jsou teplota vzduchu a vody, intenzita slunečního záření a zatížení bazénu. Kontrolu správné koncentrace aktivního chloru a pH je třeba provádět pravidelně vhodným testerem. Přípravek v sobě již obsahuje látky, které zabraňují růstu řas, přesto při případném výskytu řas je  možné provést jednorázovou úpravu vody přípravkem CHLOR ŠOK dle návodu uvedeného na tomto přípravku.

Upozornění:

Řiďte se návodem na použití. Přípravek nesmí přijít do přímého kontaktu s fólií, umělou hmotou nebo nátěrem bazénu, může tyto materiály odbarvovat a způsobovat bílé skvrny. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech.

Upozornění: „Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o  přípravku!"

Bezpečnostní upozornění

GHS07 - dráždivé látky GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek symklosen 860 g/1kg, indexové číslo: 613-031-00-5

EUH031

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

EUH206

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H410

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261

Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P273

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P305+P351+P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.

P501

Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Doplňkové parametry

Kategorie: Dům a dílna
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: